Info / Inspirace

Moderátor: Pego

Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

Rezonantni pulzni aplikace

Příspěvek od Pego »

[EVGRAY] Read for more Education on RESONANT pulse aplications ..
Přečtěte si pro více vědomostí o RESONANČNÍCH pulsních aplikacích ..

Hector Perez Torres

http://older.4hv.org/index.php?board=4

http://www.globalsecurity.org/military/ ... apjemp.htm

A microwave oven hi voltage side converted to USE 2 diodes in diode
plug configuration with HV capacitors configured to FULL resonance
tensored to magnetron resistance in RESONANCE amplificates magnetron
potential 100 fold multiplicating iKW to 10KW and 100KW spikes.

Vysokonapěťová strana trafa mikrovlnky upravená k použití 2 diod v diod plug-u s HV (vysokonapěťovými) kondenzátory nastavenými pro PLNOU resonanci tensorovanou do odporu magnetronu. V RESONANCI zesílí napětí magnetronu o 100 řádů, znásobí 1kW na 10kW a 100 kW špičky.

http://www.viewzone.com/emp.html

Enjoy! As Assholes from Dog nation went paranoid in certain comments
I did, let them have the whole salamy meat deep throat style shoved
down till it hits something hard & hurts .

http://www.ambilacuk.com/jericho/5emp.html

http://globalguerrillas.typepad.com/glo ... /journal_h
omemad.html

So copy before links are removed.

Transverted microwave ovens with 60CPS ferroresonant ELF wave 100KHz
signal
_____________________________
Hector

I looked at your links and saved them. They re-initiated some thoughts I
have had on the plasma spark plug video I have watched.

I seen the plasma spark under water and watched the balloon diaphragm
expand and contract.

If this plasma spark were within a limited space and a small diameter
shaft (actually used as a piston and small to extend the travel
distance) had coils attached to the other end moving very rapidly
through a magnetic field (or vice versa), would not the shear speed of
the explosion and implosion generate some horrendous energy?

Kdyby byla plazmová jiskra v omezeným prostoru a šachtě o malém průměru (v skutečnosti použitá jako píst a malý dodatečný prostor a prodloužení zdvihu) měla cívky přichycené na druhý konec pohybující se ohromně rychle přes magnetické pole (nebo naopak), nebyla by už jen samotnou obrovskou rychlostí exploze a imploze generováná úžasná energie?

Larry Friend
_______________________________

It does as you put 1x and water reconstitutes giving 2x .. that
creates sonofusion giving 10X that with a plasma engine gives 10,000X

Ano, když dodáš 1x a voda vrátí spět 2x .. to vytvoří sonofuzi, která dá 10x, z čeho při použití plazmového motoru dostanem 10 000x

call that OU with sonofusion resonance ,Maloves Work aplicating
transverter & resonance to his models ...

Nazvime to OU se sonofúzní rezonancí, Malove-ho práce při aplikování transvertera a resonance na jeho modely ...

So go public with your stuff as you do to prevent sudden lead pipe
poisoning .

Start with Series microwave modulated electrolisis

Začni se sériově mikrovlnkou modulovanou elektrolýzou

Hector
--------------------------
Naposledy upravil(a) Pego dne pát 14 lis 2008 16:46, celkem upraveno 1 x.


Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

MEYER / RAVI RAJU replikace

Příspěvek od Pego »Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

Ecklin-Brown Generator

Příspěvek od Pego »

Zajimave informace o spinu elektronu flip-flopu (obraceni spinu)
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.


Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

Aether tensor ...... (Hector)

Příspěvek od Pego »

within aether tensor there is a pressure component that is linear in
nature ...
lets take a piezo crystal , under specific presure it will RESONATE
to linear aether tensor within a given time space location properly
polarized to it .( RMA aplication)
the natural aether nanomilimetric wavelenght standing waves can be
tapped in a SWR of 1:1 in within an electrical acustic system ..
There is no excuse not to get free energy other than political or
economical ones.
"The technology is OUT there"
You can run RV out from a PIEZO tuned to shuman resonance harmonics !
as allways its a bitch to tune but simple to do .. 3PH rotary piezo
RV energy transducer (rotary resonant transverter)
think on "cycloconversion"
Hector
_____
Pokus o překlad Pego:
v tenzoru éteru existuje složka tlaku, která je lineární
povahy ...
vemme si piezo krystal, při jistém tlaku bude rezonovat
s lineárním tenzorem éteru v správně polarizovaném daném časo-prostorovém umístění (aplikace v RMA)
přírodní éterové stojaté vlnění v nanomilimetrové vlnové délce může být
využito v SWR na 1:1 v rámci elektro-akustického systému ..
Neexistuje žádná omluva nevyužívat volnou energii jina, než ty politické nebo ekonomické.
"Tahle technologie je venku"
Můžete provozovat RV z pieza naladěného na harmonickou shumanovy rezonanční !
Jako vždy, je to těšké to správně naladit, ale jednoduché to udělat .. 3PH (fázové) rotační piezo
RV využití energie (rotační rezonanční transverter (měnič))
myslete na "cyklokonverzi"
Hector
Naposledy upravil(a) Pego dne stř 12 lis 2008 10:57, celkem upraveno 3 x.


Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

A clear statement (Hector)

Příspěvek od Pego »

Preklad CZ Pego

RE - Radiant energy is no other thing than RF related and RE as RF
is subject to RADIO engineering laws were combined with POWER
engineering and corelated to POWER factor conditions that are no other
thing than RADIANT energy manifestation (RF ) within standard power
systems eliminates TESLAS RE mystery as being plain RF manifestation in
ONE of its Fundamental forms.

RE - Radiant energy není nic jiného než RF (radio frekvenci) podobná a RE jako RF podléhá RADIO inženýrským zákonum skombinovaným s POWER (výkonovým) inženýrstvím a souvisí s PF podmínkami, které nejsou ničím jiným než projevem RE (RF) v standardních výkonových systémech. Likviduje to Teslovu mysteriózní RE, je to jednoduchá manifestace RF v JEDNÉ z jejich Základních forem.

Teslas RE is RF in any of its NODAL forms & states !

Teslova RE je RF v libovolné z jejich NODAL (uzlových) forem a stavů !

RF is the RECEPTACLE were energy transformation known as OVERUNITY can
manifest in one of its basic forms (stochastic resonance as a sample).

RF je PŘIJÍMAČEM, kde se transformace energie známá jako OVERUNITY může projevit v jedné z jejich základních forem (kupříkladu jako stochastická resonance).

I think is Time BEARDEN, BEDINI , Newman , Lindenman & all other
researchers start working with RF and power engineering aplications
and stop impregnating the internet with useless disinformation and
unaplicable technology (non-cost effective) and start aplicating this
simple knowledge (as Rotoconversion) to all existant devices starting
as POWER saving energy management.

Myslím, že je načase, aby BEARDEN, BEDINI, Newman, Lindeman a jiní výzkumníci začali pracovat s RF a výkonovýmy aplikacemi a skončili s impregnováním internetu nepoužitelnými dizinformacemi a neaplikovatelnými technologiemi (finančně nevýhodnými) a začali aplikovat tyto jednoduché vědomosti (jako Rotokonverze) na všechny stávající zařízení pro začátek jako ENERGI šetřící power menežment.

Its time you people here with the working MODELS start to exert some
due pressure on the big ones to accept the final SOLUTION to TESLA
mystery (no other than simple RF & POWER engineering mix and accept
I was right in my disclosures .

Je čas pro Vás lidi s funkčními MODELY začít vykonávat spravedlivý tlak na ty velké, aby akceptovali konečné řešení Teslovy záhady (nic jiného než jednoduchý mix RF & POWER inženýringu a akceptovali, že sem měl pravdu v mých odhaleních.

I am realy Sick on their insistance to stagnate on now realy OBSOLETE
theory.

Sem chorý z jejich trvání na stagnaci na dnes opravdu ZASTARALÝCH teoriích.

ALL TESLA technology IS RF engineering law justificable ...

VŠECHNA TESLOVA technologie JE vysvětlitelná RF inženýrskými zákony ...

RE is RF and RF holds the Mechanics for OVERUNITY energy
transformation all well justificable within thermodynamic rules & laws
as well .

RE je RF a RF obsahuje mechaniku pro OVERUNITY transformaci energie, vše je lehce ověřitelné v rámci termodynamických pravidel a zákonů.

light , RF , acustic signals . power signals can inter-relate from
RADIANT to NON radiant FORMS and gain energy from other mediums by
means of transformation & amplification .

Světlo, RF, akustické signály, výkonové signály můžou být propojeny v RADIANT-čních až po NON-RADIANT-ční FORMY a zisk energie z jiních médií pomocí prostředků transformace a amplifikace.

Cant be more simple than that !

Nemůže to být jednoduchší !

When do other researchers will end with years of BULLSHIT ?

Kdy jiní výzkumníci skončí s létami klamstev (pozn. autora, orig. sraček)?

When THE BIG ones accept I was right ?

Kdy velcí akceptují, že sem měl pravdu ?

Whats wrong with BEDINI , BEARDEN , NEWMAN ?

Co není v pořádku s BEDINIM, BEARDENEM, NEWMANEM ?

Why Lindenman does not finaly accept TESLA Mistery is solved ?

Proč Lindeman konečně neakceptuje, že Teslova mysterie je vyřešena ?

It does not matter If It was a latin fellow Named

Hector D Perez Torres

Není podstatné, že to byl latino-americký chlap ménem

Hector D Perez Torres


That finaly disclosed the truth ....

byl ten, co konečne zveřejnil pravdu ...

They got a black fellow with arab & african genes as President of the
United States ...

Dostali černého chlapa s arabskými a africkými génami za prezidenta Spojených Států ...

Why they cant accept a latin american as the One who solved Tesla & ZPE
energy mistery?

Proč nemůžou akceptovat, že latino-američan je Ten, kdo vyřešil Teslovu a ZPE záhadu?

Is that so hard ? 11 years on fighting only to be dilluted within
existant bullshit ?

Je to tak těžký ? 11 let bojuji a jenom pro to, aby mé informace byli ředěné existujícími sračkami?

(No way) I was first to openly publish !

(V žádném případě) Já byl první, kdo veřejně publikoval !

Hector :)
Naposledy upravil(a) Pego dne stř 12 lis 2008 10:53, celkem upraveno 2 x.


Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

Pro ty, co uz se hraj s rotovertor -em od Hectora

Příspěvek od Pego »

Od: brian prater

key points

one key point is to load the RV to have best PF , loading being a sec RV or alt or what ever . i try not to use caps for PF , insteed i use a load , every RV has a best load for best PF ....

test and see

Brian
___
Pokus o preklad:
Klíčové body

Jeden z klíčových bodu je zatěžit RV tak, aby se dosahl, co nejlepší PF (Power Factor), kde zátěž muže být druhý RV nebo alternátor, nebo co máte. Já se snažím nepoužívat kondenzátory, ale zátěž. Každy RV má "nejlepší zátěž pro nejlepší PF" ...

skuste a uvidíte

Brian

____

Pozn. pod čarou Pego: Brian "loopl" (uzavřel kruh) s motorem s kosačky/alt/a spet a zažil hodně "interference" od "mocných", hodně stratil, ale hlavní je, že otevřeně publikoval a tak jeho osoba (nebo její odstranění) stratilo význam. Tohle bych asi videl i v pripade MFAAA - chlape, vy*er se na prachy a pro vlastní bezpečnost, když máš PM, publikuj vše....


Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

One of RE mysterys devealed ... (Hector)

Příspěvek od Pego »

Remember that OLD history of the energy released at the turn on or
turn off of a large DC circuit (Edison electric Power company )

Spomínáte na tu STAROU historku o uvolnění energie prí za- a vy-pnutí velkých obvodů DC (stejnosměrných) (Edisonova elektrická společnost)?

I will be simple ...

Budu jednoduchý ...

Relate to kones shorted coil and to my RF justification and the
picture becomes clear as water ..

Porovnejte s Kone-ovými skratovanými cívkami a s mým RF vysvětlením a obraz se stane čirím jak voda ..

That people electrocuting contact melting RE mystery was plain RF in
action, line as inductance being almost a virtual short to power
source at turn on (RF node is created instantly and RE-RF is
radiated outward as field is set & becomes non radiating DC stream
from maximal current ovoltage emmiter to valanced non radiating
resistor.

Že lidi elektrizující kontakt tavící RE záhada byla čistým RF v akci, káble jako indukce, které jsou skoro virtuálním skratem pro zdroj energie při zapnutí (RF uzel je vytvořen okamžitě a RE-RF je vyzářena směrem ven, jak je pole vytvořeno - stane se ne-vyzařujícím DC (stejnosměrným) proudem pro maximální proud 0V napětí zářič pro vybalancovaný nevyzařující odpor.

At Switch off same is created in reversal at collapse current goes to
0 then voltage goes maximal as field induces voltage potential being
current 0 value voltage radiates in RF -RE state as it reaches 0 or
charge valance (stays as a charge potential within a condenser ) or
creates self resonance within a floating circuitry until it decays &
fades (entropy)

Při vypnutí je vytvořeno stejné v opačném pořadí při kolapsu proud de k nule, potom napětí je maximální jak pole indukuje napěťovej potenciál, poněvadž proud má hodnotu nula, napětí září v RF-RE stavu pokud nedosáhne nulu nebo stav rovnováhy (zůstane jako náboj v kondenzátoru) nebo resonuje samo se sebou uvnitř plovoucího obvodu pokuď neklesne a nevyprchá (entropie)

I think I am clear at Solving the RE mystery as simple RF = RE .

Myslím, že sem se vyjádřil jasně při vyřešení RE záhady - jednoduché RF =RE

there is nothing more to it ,other than do study on its many forms.

není na tem nic víc, jen třeba studovat její mnohé formy.

(Like power Factor)

Jako korekce Power Faktor

Keep the Notes (a repetition of many old ones)

Odložte tyhle poznámky (zopakování mnohých starých)

Hector :)


Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

Zajimava knizka: Hmota, eter a pohyb

Příspěvek od Pego »

Matter, Ether, and Motion
By Amos Emerson Dolbear

Key words and phrases
ether waves, vortex ring, molecules, foot-pounds, electric current, magnetic field, wave lengths, hydrogen, tricity, ampere, purpurine, oxygen, absolute zero, induction coil, protoplasm, thermopile, volts, Ohm's Law, longitudinal wave, ical
Subjects
Physics

More details
Matter, Ether, and Motion: The Factors and Relations of Physical Science
By Amos Emerson Dolbear
Published by Lee and Shepard, 1894
Original from the University of Michigan
Digitized Jun 29, 2007
407 pages

Tady taky neco:
http://www.physics-edu.org/structure_of ... matter.htm


Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

Vesmirna mašinerie, Dolbear

Příspěvek od Pego »

http://ia311540.us.archive.org/3/items/ ... lbrich.pdf

CHAPTER II
PROPERTIES OF MATTER AND ETHER
Properties of Matter and Ether compared Discontinuity
versus Continuity Size of atoms Astronomical distances
Number of atoms in the universe Ether unlimited-
Kinds of Matter, permanent qualities of Atomic structure
; vortex-rings, their properties Ether structuieless
Matter gravitative, Ethernet Friction in Matter, Ether
frictionless Chemical properties Energy in Matter and
in Ether
Matter as a transformer of Energy Elasticity
Vibratory rates and waves Density Heat Indestructibility
of Matter Inertia in Matter and in Ether
Matter not inert Magnetism and Ether waves States
of Matter Cohesion and chemism affected by temperature
Shearing stress in Solids and in Ether Ether pressure
Sensation dependent upon Matter Nervous system
not affected by Ether states Other stresses in Ether
Transformations of Motion Terminology.


Iv
Zasloužilý člen
Příspěvky: 1080
Registrován: sob 07 říj 2006 17:51
Dostal: 8 poděkování
Kontaktovat uživatele:

Hm

Příspěvek od Iv »

Akord píše:Pekný barevný obrázek. Peswiki není wiki, tam by si težko škrtnul, i když nevím, kdo wikipedii cenzoruje. Autor mluví pouze o otáčkách, a v tomto má pravdu. Zneužívá však elementární neznalost mnoha lidí o vztahu mezi otáčky, výkonem a momentem. Nemusíme jít pritom ani do fyziky. Opet je to v podstate prevodovka fungující dík rozdílným prumerum kol. Energie se vymenuje mezi koly počas mnoha otáček, čím muže systém dobíhat mnoho minut, ale jenom jako setrvačník. Nač však predražovat setrvačník magnety, totéž získám i bez magnetu. Systém odevzdá presne tu energii, jaká mu byly dodána pri jeho roztočení. Ve skutečnosti menší o ztráty trením.
:roll:
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.


Svůj šírák odhazuji vdál a letím zpět ke hvězdám. (Cyrano)
Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

Genesis / RV / time variable - čas jako proměnná

Příspěvek od Pego »

Genesis.zip je v tomhle vlakne vyše:
On 13 Nov 2008 at 19:06, Hector Perez Torres wrote:

I reposted the Genesis file because is pertinent to this stage of RV
development and TESS there is always a time variable to the ZPE
resonant aspects , many say that the genesis project was a complete
Hoax but Brian LOOPING states otherwise ... RV states otherwise.
Sinichi -Seike book postulates also atestiguate to time as a
VARIABLE
within ZPE states , Pulselenght is TIME frequency domain variable
within itself , the POWER factor energy transformation has a TIME
value within the Volt ampere second (joule energy component) .
Degausing plays within the time domain when M=C² T=0 (time equals
0) you are in 4d region .

Genesis Rules aply , from other angles but they do ...

Dal sem znovu soubor o Genesis, protože souvisí s terejším stádiem vývoje RV a TESS. Vždy existuje časová proměnná u rezonančních aspektů ZPE, mnozí říkají, že projekt Genesis byla kompletní kachna, ale Brianovo loopnutí vypovída o jiném... RV vypovídá o jiném.
Sinichi -Seike -ho kniha a postuláty taky potvrzují čas jako proměnnou při stavech ZPE, dloužka pulzu je ČASOVO frekvenční doména proměnná sama o sobě, POWER faktor transformace energie má ČASOVOU hodnotu uvnitř VOLT - AMPÉR - SEKUNDA (Joulový komponent energie).
Rozladění se koná v časové doméně když M=C² T = 0 (čas je rovný nule) nacházíte se v 4d regiónu.

Pravidla Genesis platí, z jiných úhlů, ale platí ...


Hector :)

--- In EVGRAY@yahoogroups.com, "davidkou" <all> wrote:
> >
> > Hi Hector,
> >
> > The Genesis.zip file postulates the use of the time variable in
> the
> > complex domain (ie a complex variable), for describiing
> the "negative
> > inductor".

Soubor Genesis.zip naznačuje použití proměnné času v komplexní doméně (teda jako komplexní proměnnou), na popsání "negativního induktoru".

> > Would you also use the complex time attribute in studying
> general
> > inductors in radiant states i.e. Coil banging, diode plug across
> > resonant LC?

Použil bys komplexní časový atribut taky při skoumání obecných inkuktorů v radiant-ních stavech, teda kupř. pálení cívky, diode plug napříč rezonanční LC obvod?
> >
> > Do inductors then appear to have properties of "negative
> inductors"
> > when in radiant states, going leading PF, and turning loss into
> gain?
> >

Mají cívky vlastnosti "negativních induktorů" pokuď sou v radiant-ních stavech, s vedoucím PF (úhlem náběhu), a přeměňují strátu na zisk?

> > I remember Bearden often using "negative time" to describe a
> > similar gain from the medium which he calls "negentropy".
> >

Pamatuju si, že Bearden často používal "negativní čas" na popsání podobného zisku z média, které nazýval "negentropie".

> > I guess I'm asking you to elaborate a little the complex time
> > postulate.

Myslím, že tě žádám o trochu hloubání o postulátu komplexního času.
> >
> > Thanks,
> >
> > David.


Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

Genesis - pokr.

Příspěvek od Pego »

Is there a replication of this Genesis project somewhere?
I have found nothing on Google.
___________________________________
I did one but got aluminum atoms teleporting everywere as system
degaused to soft electron states ... (aluminum makes you real sick )

I will try again as I can get pure titanium pipes of same mass ratio.

Got some Steel pipes for more experiment but I lack space to redo
work. (Not to speak of Trickle Pissed on economics )

Genesis draws energy from timestream itself (depletes the electron to
decay state) I consider it dangerous but its information is usefull .

Tuning is ULTRA bitch , as Coil resonance must relate to Tube mass &
resonance in timestream , being WOUND also the intercapacitance
aspecs need to be also calculated remember device is alike a NULL
Inductance wire resistor ( more an opposed field inductance
resonator) to compress & relax the Aether tensor in space.

The graps shows part of the effects related to aether compression &
relaxation ...

More than negative resistor is an Electrical amplification Spring !

Aparently the originators wanted the information out leaving the
Bitch tune and other parameters undefined .

But relating to RV need of Custom tuning ,I see why , you need to
get your own system parameters tailored to the parts you use as STOCK
parts do NOT have the precision for ZPE need of fine tuning ...

1/8 inch lenght of wire , .000000000001 farad + - .001 volts within
one range = 1/4 wavelenght of a sinewave phasor off = no OU !

the 1.618 cornu logaritmic gain spiral is trashed within untuning
unphasing entropy !

In genesis once aether is resonated energy pumps from the electron
region and transfered to electrical resonance one ..

It will go COLD as skimos hell (cryogenic state) ,in case of aluminum
it collapsed to einstein-bose condensate were as a wave atoms were
lost to magnetic stream leaving device ( similar to iron loss in
transformer destructive resonance), teleport of a sort .

Be carefull .. and ...

Yess tuning is a bitch ! but is not my fault !

I already explained how it works a zillion times in many diferent
ways within its valid aspects ..

Hector :)


Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

XL & XC (Hector)

Příspěvek od Pego »

XL & Xc

W= E²C / 2 (defines capacitor energy in diode plug) in Joules
(definuje energii kondezátoru v diod-plug-u) v Joulech

x 2 half sines

x 2 poloviční sínusy

Frequency Tuning :

Ladění frekvence:

When the frequency of an aplied voltage is increased the reactance of
the coil increases and the reactance of the capacitor decreases .

Když se zvýší frekvence aplikovaného napětí, zvýší se reaktance cívky a reaktance kondenzátoru klesne.

When frequency is lowered the the reactance of the coil goes down and
the reactance of the capacitor increases .

Když je frekvence snížena, reaktance cívky de nadol a rektance kondenzátoru se zvýší.

In resonance Xl & Xc are the same being its value purely resistive .

V stavu rezonance jsou Xl a Xc stejné, jejich hodnota je čistě resistivní.

Is here within this domain that RE (RF) pumps energy from the
Stochastic walls of the energy-mater-aether interaction being a
mechanic of simple transformation (Time is a constant here ) .

Je to tady v téhle doméně, kde RE (RF) pumpuje energií ze Stochastických stěn interakcí energie-hmoty-éteru, které jsou mechanicky jednoduchou transformací (Čas je zde konstantou).

Energy is amplified by means of transformation within a logaritmic RF
signal path of 1.618 were in RF nodes maximal energy tensor is
attained being current value maximal within XL with O voltage
and at capacitor Xc node (Maximal Voltage , 0 current).

Energie je zesílena pomocí transformace v logaritmické cestě RF signálu o hodnotě 1.168, kde v RF uzlech je dosažen maximální tensor energie, v XL max. proud při 0V a v uzlu kondenzátoru - max. napětí, proud 0.

Energy is gained in EASER mode being LC a virtual Optical path were
RE signal being in PHOTONIC state gains energy from Stochastic wall
of the optical path itself (read photomultiplier tube theory)
Substitute HV for magnetic stochastic wall tensor (Marnetic)
treat RE signal as Photon being amplified by this WALL .

Energie je získávána v režimu EASER, kde LC je virtuální Optickou cestou, kde RE signál, který je ve PHOTONIC-kém stavu, získává energii ze Stochastických stěn samotné optické cesty (přestudujte si teorii optonásobičů). Nahraďte HV magnetickým tenzorem stochastické stěny (Marnetický), RE signál je jako fotón zesílený stěnou.

Using this simil one of OU transformation mechanics becomes simple to
understand .

.

Max Q is attained by maximal capacitance & minimal reactance within
resonant condition , at hyper Q electrons are pumped toward self
cooling, LC becomes naturaly superconductive within specific
frequency values ,Ferroresonance becomes overunity transform engine
within a transformer core or motor field cores.

Max Q se získá při maximální kapacitě a minimální reaktanci w podmínkách resonance, při hyper Q jsou elektrony pumpovány k sebe chlazení, LC se stává přirozeně supravodivým v rámci specifických frekvenčních rozsahů, Feroresonance se stává transformačním motorem overunity uvnitř jádra transformátoru nebo jádra cívek motoru.

The Reactive Power (Power Factor Energy) RE (radiant energy ) nothing
else than PURE RF (Radio Frequency) now can be Transverted to real
potential and used in whatever form we like .

Reaktivní energie (energie power factor-u) RE (radiační energie) není nic jiné než čistá RF (radiofrekvenční) energie, která teď může být transvertována do skutečného potenciálu a využitá v libovolné formě.

Aether density can be defined by gravitic one were time slows down as
gravity increases , if aether is made to spin ,anty gravitic field is
created ,among other things.

Hustota éteru může být definována gravitační, kde čas spomaluje, jak stoupá gravitace, pokuď je éter roztočen, je vytvořeno antigravitační pole, kromě jiných věcí.

The Diode plug permits the Power factor Immaginary power to be
converted to real one.

Diode plug umožňuje přeměnu imaginární energie Power factor-u na reálnou.

No one can debate werever power factor can be converted to real power
because there are the real models and the real POWER formulations to
suport the tesis. (Now LAW)

Nikdo nemůže namíta, jestli power factor může být konvertován na reální energii, protože existují reálné modely a skutečné vzorce, které tuto tezi podporujou. (Teď je z ní zákon)

XL & Xc

W= E²C / 2 (defines capacitor energy in diode plug) in Joules

x 2 half sines

As in diode plug RV power tensors can be managed in pure AC using
impedance matching ,being RE (radio frequency) the real justification
for Overunity effects now we can deal with how to aply to real world
aplications vectors ,tensdors ,phasors making virtual loss into
leading gain using Time variables within amplificating hypersignal
modes.

Tak jako v diod plug-u, výkonové tensory RV můžou být spravovány jako čisté AC (střídavé proudy) s použitím doladění impedance, kde RE (radio frekvence) je skutečným potvrděním efektů overunity, teď se můžem věnovat každodenním aplikacím vektorů, tensorů, fázorů přeměnou virtuální stráty na vedoucí zisk použitím časových proměnných v rámci zesilování hypersignálových módů.

Alike Surfers riding a wave we ride the dirac sea of energy in
& within ZPE domains.

Tak jako surfeři jedoucí na vlně, my jedeme na dirac-ovém moři energie v a uvnitř ZPE domén.

Add to compilations . Its kids simple book stuff but had taken long
years for people to understand using RV theory to loop ZPE based
systems.

Přidejte do kompilací. Je to dětsky jednoduchá učebnicová záležitost, ale lidem trvalo léta pochopit použití RV teorie na loopnutí systémů stavěných na ZPE. Překlad Pego

Hector


Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

k feroresonanci

Příspěvek od Pego »

Norm wanted to say that what Larry said is right, telling us what
avoid is too funny, and that it Kind of sums it up that we can trick
an iron core 3 phase transformer into full resonance and capture the
huge non linear voltage and current outputs.

H stated.

It generates Awesome Power ..

we took 75KW trafo to 1MW power and mantained it with only 3 watts
input ......Just be carefull a gunning dephasing can EPM to death
everithing in a 10 mile radius !

That can happen in loading the sidecoils and using center coil as
input ,upon dephasing E field goes from circular rotation to a linear
projection turning the core into a gigant EM pulsing magnet and
projecting its field outwards ..... In extreme it can collapse the
transformer metal case inwards with any metal object near it being
projectile atracted to it ..using low impedance coils and hi
capacitance increases Q at Ferroresonant selected frequency 47 to
450CPS range .... coil impedance tuning range ..(adviced)Feed A or C
phase with care in center phase use and loading ....Forgot to mention
something ...Seike Book Rotary field formulations are quite
valuable to understand better MEGS ,Memas, & VTA plus MRA stuff ..

pozn. Pego :Něco od Seikeho - G Strain, Naudin http://jnaudin.free.fr/html/gseamnu.htm a taky http://www.free-energy-info.co.uk/P18.pdf - Seikeho Princip ultrarelativity

Hector
_________
Any 3 PH transformer can be converted to a magnetless Electro Magnetic
Amplifier as is .... MEMA ...

That MAKES MEG obsolete ( apart that in went under OU at reactive or
at any loading )

MEMA Power can be Extracted using the non reflective Diode capacitor
plug system ...

There is a world there in solid state 3 phase power generation ..

Anyway you put it using book rules POWER factor becomes a Phase driver
force in a 3 phase transformer driven with a one phase source , like
RV a CAPACITOR is used to create the virtual 3 phases ...

Result is undeniable overunity due to natural magnetic amplification
factors (RF) within A,B,C phases creation .

Transformers require more delicate tuning sinse they lack the Rotating
inertia of the iron mass inductive forces , but once resonant states
are archieved ir rotary fields system is quite stable ...

Just be carefull and avoid the PM - EMP conditions already mentioned .

All electrical stuff can be fried dead in miles radius !

Not to speak of Peacemaker toting people ...

So play safe and take care to shield things properly and using fast
fuses & safety varistor arresters ...

You still have no idea of the energy contained in an Iron atom !

Hector


Pego
Zasloužilý člen
Příspěvky: 612
Registrován: sob 05 dub 2008 19:46
Dal: 29 poděkování
Dostal: 19 poděkování

rotoverter - looping (Hector)

Příspěvek od Pego »

> Hector after seeing what i saw, i need a real stiff drink. Ill be
back in a day or 2.
>
> Ash

Its 10 loopings already with 6 units detected in rotary mode
4 working in 3 PH 120Deg other 2 on 90Deg 2 PH , there are 3 mayor
goverment run units that run intermitently One is in pure solid state
and is used to run a T.A.S.M.I.N. device and intermitently runing
small Solid state one ..

(they can all be detected light years away ... ) "signature in time
space " one major goverment unit is within the state of CALIFORNIA
in a private corporation industrial grownds ..

The more they are the better it becomes .... Goverment does realy
have a problem suppressing this and will have to come to ADMIT they
were mistaken witholding this technology from the people .

The lies cant hold any longer ...

My Bad ass attitude is keeping this pressure with more replications
and INDEPENDENT engineers filling the Internet , Academic and MEDIA
with their Own looped models & improved variations teaching others
the METHOD of taming this Art ...

The More Experts on the subject with SOLID working Models on energy
savings & transformation (looped systems ) the more pressure toward a
technological revolution leading to a PACIFIC social one , call it
etopic if you want but is there for the taking ...

If I look alike a sadistic S.O.B with a Roman flagelum beating on
peeoples arses I am sorry ....

but seriously there is a timetable for this ...

Humanity must not loose the Oportunity ....

Hector


Zamčeno

Zpět na „Uspora benzinu aneb 20-ti lety francouz“